כיצד ניתן לקיים אירועים ברשות מקומית בתקופת הבחירות?

השבועות הקודמים ליום בחירות לכנסת הינם רגישים מאוד ובוועדת הבחירות מתקבלות תלונות רבות אודות כך שבמסגרת אירועים המתקיימים ברשויות מקומיות, מתקיימת תעמולת בחירות אסורה. הדבר נכון גם לגבי אירועים המתקיימים במסגרת גופים אותם הרשות מפעילה, כגון אירועי “שבתרבות”, בהיכלי תרבות או במתנ”סים.

ככלל, על פי החוק, הפסיקה וההנחיות: לא ניתן לעשות שימוש בכספי או בנכסי ציבור לצורך תעמולת בחירות, בכל עת, ללא קשר למועד הבחירות.

סעיף 2א’ לחוק הבחירות (דרכי תעמולה, התשי”ט 1959) קובע איסור שימוש בנכסי הציבור לצורך תעמולת בחירות: “לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר… או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה”.

מטרת החוק היא שמירה על טוהר הבחירות, אמון הציבור והגנה על נכסיו מפני שימוש שנועד לשרת את הגורמים המופקדים עליהם.

ישנם מספר מבחני עזר שמטרתם לבחון האם השימוש במשאבי הציבור מהווה תעמולה אסורה:

  • האם הרשות המקומית משתתפת במימון האירוע בכסף או בשווה כסף
  • מועד הפעולה (עד כמה סמוכות הבחירות)
  • זהות יוזם הפעולה (לדוג’: עיתונאי המנחה את האירוע או גורם פוליטי ברשות)
  • האם מדובר בפעולה שנעשית באופן קבוע או באופן מיוחד וחד פעמי לקראת הבחירות?
  • חשיבות התכלית האחרת (שאינה תעמולת בחירות, כגון אקטואליה, תרבות ועוד) העומדת בבסיס הפעולה ומחייבת את קיומה בסמיכות לבחירות

לפי הפסיקה, כל מקרה ייבחן בהתאם לנסיבותיו ולשכל הישר. לדוגמה: אירוע שבתרבות המתקיים באופן קבוע, אשר מתקיים בו דיון פתוח בין נציגי המפלגות השונות – ניתן לסווג כשיח אקטואלי ולא כתעמולת בחירות. זאת, תוך הקפדה לפעול נגד ניסיונות לשלב בדיון גם דברי תעמולה, קודם לאירוע ואף שיהיו בידכם האמצעים להפסיק את הדובר תוך כדי, אם דבריו גולשים לתעמולה.

לשימושכם, מצורפות הנחיותיו של היועמ”ש לוועדת הבחירות ופסיקה רלוונטית של בית המשפט העליון.

בכל ספק, ניתן להיוועץ עמנו,
בברכה,
מטלס ושות’ עורכי דין