You are currently viewing עתירה לבג"צ: דירות מחיר למשתכן משווקות ללא קריטריונים

עתירה לבג"צ: דירות מחיר למשתכן משווקות ללא קריטריונים

עתירה לבג"צ: דירות מחיר למשתכן משווקות ללא קריטריונים

בעתירה שהגשנו לבג"צ בשם מפלגת "ישראל ביתנו", מצאנו כי 40% מדירות מחיר למשתכן משווקות בניגוד לקרירטיונים שנקבעו ע"י ועדת טרכטנברג.

משרדנו חשף כי מינהל מקרקעי ישראל בחר להעדיף פלח מסויים באוכלוסייה, ובכך הפלה לרעה אלפי זוגות צעירים שזכאים להטבות במסגרת תוכנית הדיור הציבורי.

בעקבות העתירה ולאחר מאבק משפטי עיקש, החליט קבינט הדיור לאמץ קריטריונים חדשים ולכלול רכיב של מיצוי כושר ההשתכרות כתנאי מרכזי לזכאות.